Kapat

DUYURULAR


14.12.2023

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.nci Maddesinin b bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20.nci Maddesinin b bendinde yer alan “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir. Karar Sayısı: 7938 ...

Devamı
08.12.2023

26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinin 2/7/2012 Tarihli ve 6352 Sayılı Kanun’un 85. Maddesiyle Değiştirilen (6) Numaralı Fıkrasının İptaline İlişkin Karar

İtiraz konusu kural; (6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sa...

Devamı
02.11.2023

3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) Numaralı Fıkrasının Dördüncü Paragrafının Üçüncü Cümlesinin İptaline İlişkin Başvurunun Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

İş kazası kapsamında sigortalıya yapılan ödemelerin işverene rücu edilmesine ilişkin davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme tarafından iptali için başvurulmuştur. Başvuruda, 7326 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafının üçünc...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23