Kapat

DUYURULAR


20.10.2023

Anayasa Mahkemesi, 30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4. maddesiyle 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’un 8. Maddesinde Yapılan Değişiklikleri Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Söz konusu karar, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasında yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla uygulanan bir tedbirdir. Ancak bu tedbir, bir suç isnadına dayanmamaktadır; yani, bir kişi buna bağlı olarak suçlu olarak kabul edilemez ve cezalandırılamaz. A. 4. madde kapsamında, 4733 sayılı ...

Devamı
18.10.2023

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. Maddesiyle 4447 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 27.Maddenin Dördüncü Fıkrasının ve 22.Maddesiyle 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun Ek 158.Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilen Üçüncü Cümlesi ile Beşinci Fıkrasına Eklenen Dördüncü ve Beşinci Cümlelerin Anayasa’ya Aykırı Oldukları Gerekçesiyle İptallerine İlişkin Karar

•    İşçinin Kayıtsız Çalıştırıldığı Dönemdeki Bazı Haklarından Feragat Etmiş Sayılacağını Öngören Kural: Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırılan işçilerin bildirim yapılmadan çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı haklar hariç olmak üzere diğer haklarından fer...

Devamı
18.10.2023

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5560 Sayılı Kanun’un 24. Maddesiyle Değiştirilen 253. Maddesinin (19) Numaralı Fıkrasının Beşinci Cümlesinin İlgili Bölümünün Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İptaline İlişkin Karar

İtiraz konusu kurala göre uzlaşmanın sağlanması halinde ceza soruşturmasına konu suç nedeniyle ayrıca tazminat davası açılamayacağı öngörülmüştür. Uzlaştırma kurumu ile amaçlanması beklenen kamusal yarar ve zarar görenin kişisel yararı arasındaki menfaat dengelerinin herhangi bir edim karşılığı olma...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23