Kapat

DUYURULAR


18.10.2023

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. Maddesiyle 4447 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 27.Maddenin Dördüncü Fıkrasının ve 22.Maddesiyle 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun Ek 158.Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilen Üçüncü Cümlesi ile Beşinci Fıkrasına Eklenen Dördüncü ve Beşinci Cümlelerin Anayasa’ya Aykırı Oldukları Gerekçesiyle İptallerine İlişkin Karar

•    İşçinin Kayıtsız Çalıştırıldığı Dönemdeki Bazı Haklarından Feragat Etmiş Sayılacağını Öngören Kural: Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalıştırılan işçilerin bildirim yapılmadan çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı haklar hariç olmak üzere diğer haklarından fer...

Devamı
18.10.2023

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5560 Sayılı Kanun’un 24. Maddesiyle Değiştirilen 253. Maddesinin (19) Numaralı Fıkrasının Beşinci Cümlesinin İlgili Bölümünün Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İptaline İlişkin Karar

İtiraz konusu kurala göre uzlaşmanın sağlanması halinde ceza soruşturmasına konu suç nedeniyle ayrıca tazminat davası açılamayacağı öngörülmüştür. Uzlaştırma kurumu ile amaçlanması beklenen kamusal yarar ve zarar görenin kişisel yararı arasındaki menfaat dengelerinin herhangi bir edim karşılığı olma...

Devamı
13.10.2023

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının Anayasa'nın 2., 10., 35., 36. ve 46. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talepleridir.

Kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine peşin olarak ödenmesi gerektiği, ancak taşınmazına kamulaştırma yapılmaksızın idarece el atılan kişilerin lehine hükmedilen tutarın tahsili için kural uyarınca idareye başvurmadan takip başlatamadığı ve bu durumun Anayasa'nın çeşitli maddelerine aykırı ol...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23