Kapat

DUYURULAR


13.10.2023

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7188 sayılı Kanun’un 25. Maddesiyle Başlığı İle Birlikte Yeniden Düzenlenen 252. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olduğu Sebebiyle İptaline İlişkin Karar

İptal Edilen Verilen Karara İtiraz Hâlinde Hükmü Veren Mahkemece Duruşma Açılmasını ve Genel Hükümlere Göre Yargılamaya Devam Edilmesini Öngören Kural: Basit yargılama usulünün ilk aşamasında verilen karara karşı yapılan itiraz üzerine hükmü veren mahkemede duruşma açılarak yargılamaya devam edilmek...

Devamı
02.08.2023

Anayasa Mahkemesi Kararı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Hüküm İptal Edilmiştir

Anayasa Mahkemesi 01/06/2023 tarihinde E.2022/120 numaralı dosyada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine 5560 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen (5) numaralı fıkranın birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak b...

Devamı
02.08.2023

15 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5275 sayılı Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna yeni bir geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 10- (Ek: 14/7/2023-7456/15 md.) (1) 31/7/2023 tarihi itibarıyla geçici 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinde bulunan hükümlüler, izin bitimini takip eden onbeş gün içinde infaz işlemlerinin devam ettiği kurumlara dönmek zorundadır.  (2) 31/...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23