Kapat

DUYURULAR

3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) Numaralı Fıkrasının Dördüncü Paragrafının Üçüncü Cümlesinin İptaline İlişkin Başvurunun Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10. maddesinin (5) Numaralı Fıkrasının Dördüncü Paragrafının Üçüncü Cümlesinin İptaline İlişkin Başvurunun Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

İş kazası kapsamında sigortalıya yapılan ödemelerin işverene rücu edilmesine ilişkin davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme tarafından iptali için başvurulmuştur.
Başvuruda, 7326 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (5) numaralı fıkrasının dördüncü paragrafının üçüncü cümlesi kapsamındaki borçların yapılandırılması ile ilgili kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüş ve bu kuralla ilgili düzenlemelerin iş kazası sigortaları ile ilgili bir konuyla ilişkisiz olduğu savunulmuştur.  Mahkeme, iş kazası kapsamında sigortalıya yapılan ödemelerin işverene rücu edilmesiyle ilgili bir davayı ele almaktadır. Ancak itiraz konusu kural, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarına ilişkindir. Bu iki konu arasında bir ilişki bulunmamaktadır. İşverenin iş kazası sigortasıyla ilgili dava ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki aidat borçları ve birlik payı borçlarına ilişkin kural arasında bir ilişki olmadığı için, itiraz konusu kuralın işin çözümünde etkisi olmayacağı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla, bu kuralın Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma imkânı bulunmadığından başvuru reddedilmiştir.
Esas No: 2023/103
Karar Tarihi: 28/9/2023
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-9.pdf 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23