Kapat

DUYURULAR

Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a Dair Önemli Noktalar

Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a Dair Önemli Noktalar

18 Ekim 2022 31987 sayılı 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
- 195 sayılı Kanuna; İnternet haber sitelerinde resmî ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kurum Genel Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Eklenmiştir.
-9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Elektronik satış portalında” ibaresi “Elektronik satış portalı ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında” şeklinde değiştrilmiş ve ilgili fıkralar eklenmiştir.
-    5237 TCK  217.madesine ‘’(1)halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı. (2)Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılacağı şeklinde fıkra eklenmiştir.
 -5651 sayılı(İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun) kanunun 9.maddesi dokuzuncu fıkrasına “Müracaatın Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hâkimliğe yapılır. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.” eklenmiştir. 
-5651 sayılı(İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun) 4.maddesinin birinci fıkrasında düzeltmeler yapılmış ayrıca dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiştir.(önemli)
- 5651 sayılı Kanuna ‘’sosyal ağ sağlayıcısının bu kanun ile yapılan değişikliklerde getirilen yükümlülüklerin kanunun  yayım tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanmaması durumunda, idari para cezalarına ilişkin hükümler uygulanmaksızın ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.’’ Şeklinde geçici madde eklenmiştir.

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23