Kapat

DUYURULAR

İfa Zamanı Gelmemiş Bir Alacak Hakkında Açılan Davanın Usulden Reddedileceğine Dair İçtihadı Birleştirme Kararı

İfa Zamanı Gelmemiş Bir Alacak Hakkında Açılan Davanın Usulden Reddedileceğine Dair İçtihadı Birleştirme Kararı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 26.09.2019 tarihli ve 288 sayılı kararı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Hukuk Daireleri arasında, “henüz ifa zamanı (vadesi) gelmemiş (müeccel) bir alacak için açılmış bir davada, mahkeme tarafından ne şekilde ve nasıl hüküm kurulacağı ve verilecek kararın niteliğine göre yargılama giderlerinden olan avukatlık (vekalet) ücretinin tayininde davalı yararına maktu mu yoksa nispi mi vekalet ücreti verileceği” konusunda görüş ayrılığı bulunmaktadır. İçtihadı birleştirmenin konusu ifa zamanı gelmemiş bir alacak için açılmış davanın usulden mi yoksa esastan mı reddedileceğine ilişkindir. Dava hakkı hukuken korunan kişilerin hukuken korunan menfaatlerini gerçekleştirme amacına hizmet eder. Ancak henüz vadesi gelmemiş bir alacak hakkında açılan davada henüz bir hukuki yarar söz konusu değildir. Hukuki yararın olması bir dava şartı olduğu için, yokluğunda davanın esasına girilmez. Dolayısıyla ifa zamanı gelmemiş bir alacak için açılmış dava için usulden reddine karar verilir. 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 18.02.2022 tarihli ve E: 2019/5, K: 2022/1 Sayılı Kararı

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221104-8.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23