Kapat

DUYURULAR

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 29.12.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 29.12.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

29.12.2022 tarihinde yayımlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin özeti aşağıdadır.

Bu Yönetmeliğin amacı; etkin ve adil rekabet ortamının tesis edilmesini ve elektronik ticaretin gelişiminin sağlanmasını teminen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları, hukuka aykırı içeriği, aracılık sözleşmesini, elektronik ticaret lisansını ve elektronik ticaretle ilgili diğer hususları kapsamaktadır.
Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (ETAHS) ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı (ETHS), elektronik ticaret ortamının ana sayfasında doğrudan ulaşılabilecek şekilde işlem rehberi başlığı altında;

1)Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımlar,
2) Sözleşmenin elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgi,
3) Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgi,
4) Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları. Vb. hususları bulundurmaktadır.

Söz konusu yönetmelikte diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça ETAHS’nin, ETHS tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığı, ETHS tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması hâlinde ise bu içeriği kırk sekiz saati geçmemek üzere gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ETHS’ye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirmesi gerektiği belirtilmiştir. Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusu. Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyet başvurusunun dâhili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla ETAHS’ye yapılacağı belirtilmiş, ETHS’nin itirazında haklı olduğunun sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde de ETAHS, şikâyete konu ürünü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç yirmi dört saat içinde yeniden yayımlayacağı ve durumu hak sahibi ile ETHS’ye gecikmeksizin bildireceği hüküm altına alınmıştır. Tüm bu hususların dışında ilgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları da saklı tutulmuştur.

Yönetmeliğe göre ETAHS, ETHS tarafından yapılan başvuruları dâhili iletişim sistemi üzerinden alır. Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, ETHS tarafından sistem üzerinden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılır ve sonuç sistem üzerinden ETHS’ye bildirilir.

Yönetmeliğin 19. maddesinde ETAHS’nin, üreticinin kim olduğuna bakılmaksızın kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunamayacağı ve bu malların satışına aracılık edemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca ETAHS veya ETHS, yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu irade beyanlarını almadan ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e kayıtlı alan adlarının münhasıran ana unsurunu oluşturan tescilli markalarından oluşan anahtar kelimelere reklam vererek çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz. 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Tam hali: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221229-5.htm


Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23