Kapat

DUYURULAR

Davacı, Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda birinci sınıf askerî hâkim olarak görev yapan bir hukuk hizmetleri başkanıdır. 2802 sayılı Kanun'un 106. maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi gereğince Yargıtay ve Danıştay üyelerine belirlenen ek tazminat oranının, kendisi için de uygulanmasını talep etmiştir. Ancak talebi reddedilince, davacı Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla mahkemeye başvurmuştur. -Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000) gösterge rakamı üzerinden, birinci sınıf hâkim olan davacıya ise (15.000) gösterge rakamı üzerinden hesaplanan ek tazminatın ödendiği, kendisine de (40.000) gösterge rakamı üzerinden ek tazminat ödenmesi gerektiğini iddia etmektedir.-

Davacı, Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda birinci sınıf askerî hâkim olarak görev yapan bir hukuk hizmetleri başkanıdır. 2802 sayılı Kanun'un 106. maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi gereğince Yargıtay ve Danıştay üyelerine belirlenen ek tazminat oranının, kendisi için de uygulanmasını talep etmiştir. Ancak talebi reddedilince, davacı Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla mahkemeye başvurmuştur. -Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000) gösterge rakamı üzerinden, birinci sınıf hâkim olan davacıya ise (15.000) gösterge rakamı üzerinden hesaplanan ek tazminatın ödendiği, kendisine de (40.000) gösterge rakamı üzerinden ek tazminat ödenmesi gerektiğini iddia etmektedir.-

anun’un itiraz konusu kuralın da yer aldığı 106. maddesi şöyledir:
 “Yargı ödeneği ve ek ödeme:
Madde 106: 103 üncü maddede unvanları belirtilenlere aynı maddeye göre ödenmekte olan brüt aylıklarının % 10'u oranında yargı ödeneği verilir.
Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı, açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandıkları hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının onbeş günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden yargı ödeneği % 50 eksik ödenir.
Hâkim ve savcı yardımcılarına kıstas aylığın % 25'i oranında ek ödemede bulunulur.
Adalet Müfettişlerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişlerine ve Bakanlık İç Denetçilerine 103 üncü maddeye göre ödenmekte olan brüt aylık tutarlarının % 5'i oranında ek ödemede bulunulur.
Bu maddeye ve 103 üncü maddeye göre ödeme yapılanlara; yabancı dil tazminatı hariç, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler ile temsil, makam ve yüksek hâkimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz. (Ek cümle: 24/7/2008-5793/5md.) Ancak, hâkim ve savcı yardımcılarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde öngörülen taban aylığının ödenmesine devam olunur.
 (Ek fıkra: 2/12/2014-6572/29 md.) (Değişik cümle: 30/3/2023-7447/3 md.) Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000); Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir.(Ek cümle: 23/6/2022-7413/7 md.) Bu ek tazminat, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere (30.000) gösterge rakamı üzerinden ödenir. Bu Kanuna tabi olan hâkim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir.
Bu maddeye göre yapılacak ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.
Yargı ödeneği, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.”
Mahkeme birinci sınıf hâkim ve savcılar ile (40.000) gösterge rakamı üzerinden ek tazminat ödendiği belirtilen Yargıtay ve Danıştay üyelerinin hukuken aynı durumda olduklarını, (40.000) gösterge rakamından sadece Yargıtay ve Danıştay üyelerinin yararlandırılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek itiraz yoluna başvurmuştur.
Mahkeme, davacının itirazında Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile birinci sınıf hâkimler arasındaki ek tazminat hesaplamasındaki gösterge rakamlarındaki farklılığın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtmiştir. İtiraz konusu kuralın, Yargıtay ve Danıştay üyeleri için belirlenen gösterge rakamıyla birinci sınıf hâkim ve savcıları kapsamamasının, benzer durumdaki kişilere farklı muamele yapıldığı anlamına geldiğini ifade etmiştir. Bu nedenle, mahkeme tarafından itiraz edilen kuralın Anayasa'ya aykırılık oluşturduğu ortadadır. Bu itibarla kuralın hukuk devleti ilkesi ile mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hüküm iptal edilmiştir. Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştür.
E. 2023/104, K. 2023/177, K.T : 11/10/2023
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240130.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23