Kapat

HABERLER

Danıştayın, Isparta İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 25.06.2018 tarih ve E.2017/2161, K. 2018/892 sayılı kararının 2577 sayılı kanunun 51. maddesi uyarınca Kanun Yararına Temyizen incelenerek bozulmasına ilişkin kararı

Danıştayın, Isparta İdare Mahkemesi Hakimliği’nin 25.06.2018 tarih ve E.2017/2161, K. 2018/892 sayılı kararının 2577 sayılı kanunun 51. maddesi uyarınca Kanun Yararına Temyizen incelenerek bozulmasına ilişkin kararı

Isparta İdare Mahkemesinin tek hakimle vermiş olduğu kararda; idari para cezasına konu eylemin Dedeçam Belediyesi tarafından işlendiği, anılan belediyenin tüzel kişiliğinin 6360 sayılı kanun gereği, 30.03.2014 tarihinde sona erdiği bu durumda cezaların şahsiliği ilkesi gereği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 11. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezasının muhatabının Dedeçam Belediyesi olması ve Dedeçam Belediyesinin de tüzel kişiliğinin sona ermesi karşısında, başkasının fiilinden dolayı davacı il özel idaresine para cezası verilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline kesin olarak karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından Danıştay Başkanlığı’na sunulan dilekçe ile işlemlerin hukuka uygun olduğu, 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi gereği verilen idari para cezalarında Türk Ceza Kanunu bağlamında değerlendirme yapılamayacağı gibi cezaların şahsiliği prensibinin de uygulanamayacağı belirtilerek, kesin olarak verilen söz konusu kararın kanun yararına bozulmasının talep edilmesi üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi hükmü uyarınca, kesin olan mahkeme kararının, yürürlükteki hukuka aykırı sonuç ifade ettiği belirtilerek kanun yararına bozulması istenilmiştir. Danıştay 10. Daire Başkanlığınca yapılan hukuki değerlendirmede; T.C Anayasası’nın 123. maddesinde yer alan, idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceği, idarenin kuruluş ve görevlerinin merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayandığı yolundaki hükümlerden “idarenin bütünlüğü ilkesi” ortaya çıkmaktadır. Kamu hizmetlerine hâkim olan ilkelerden biri olan kamu hizmetinde süreklilik kavramı ise tatminde kamu yararı bulunan ortak ihtiyaçların sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ve bu hizmetlerin kesintiye uğratılmamasını ifade eder. Anılan ilke ile idari istikrar ve idarenin devamlılığı ilkeleri arasında da zorunlu bir irtibat bulunmaktadır. Buna göre kamu hizmetlerinde şeklen bir süreklilik olmakla birlikte içerik bakımından bir süreklilik sağlanamaz ise idari istikrar ilkesi zarar görecektir. Dolayısıyla her ne kadar genel ve temel bir hukuk ilkesi olması sebebiyle cezaların şahsi ilkesinin idare hukukunda da uygulanması söz konusu ise de idare hukukuna uygulanması aşamasında, anılan ilkenin anlam ve kapsamının, somut olayın özelliklerine göre ve idare hukukuna özgü bir şekilde yorumlanması; idarenin bütünlüğü, kamu hizmetinin sürekliliği ve idarenin devamlılığı ilkeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle dava konusu işlemlerin hukuka uygun olup olmadığı hakkında bir karar verilmesi gerekirken cezaların şahsiliği ilkesinin idare hukukunun kural ve gereklerine aykırı bir şekilde yorumlanması suretiyle davacı il özel idaresine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemlerin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Yukarıda açıklanan hususlar neticesinde Danıştay 10. Dairesi; Danıştay Başsavcılığınca yapılan kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, Isparta İdare Mahkemesi Hakimliğinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca, hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
Esas No: 2019/6972
Karar No: 2022/3861
R.G Tarihi: 13 Ocak 2023
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230113-5.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23