Kapat

DUYURULAR

22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. Maddesinde Yer Alan “…saklı paylı…” İbaresinin Anayasa’nın 35. Maddesine Aykırılığına İlişkin İddianın Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. Maddesinde Yer Alan “…saklı paylı…” İbaresinin Anayasa’nın 35. Maddesine Aykırılığına İlişkin İddianın Mahkemenin Yetkisizliği Nedeniyle Reddedilmesine İlişkin Karar

Atanmış mirasçıya karşı açılan mirasçılık belgesinin iptali davasında itiraz konusu ibare “…durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir” Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varılarak iptali için başvurulmuştur.
Başvuruda, 4721 sayılı Kanun’un 510. maddesinin Anayasa’nın 35. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek saklı payı olmayan mirasçıları saklı paylı mirasçılara göre daha üstün bir hak sahibi konumuna getirdiği ve bu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu savunulmuştur.
İtirazın, atanmış mirasçılık belgesinin iptali davası ile ilgili bir kuralın Anayasa'ya aykırılığına dair olduğu belirtilmiştir. Ancak bu kuralın, dava açılan konuyla ilgili bir etkisi olmadığı ve dava sürecinin farklı bir konuyu ele aldığı ifade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu kuralın davanın çözümünde veya davayı sonuçlandırmada etki yapmayacağı sonucuna varıldığından Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Esas Sayısı: 2023/73
Karar Tarihi: 28/9/2023
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231102-8.pdf 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23