Kapat

DUYURULAR

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 Tarihli ve 6545 Sayılı Kanunun 20.Maddesiyle Değiştirilen 46.Maddesinin Birinci Fıkrasının(b) Bendinde Yer Alan ”Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan…) İbaresinin Anayasa’nın 2., 10., 13., 36. Ve 37. Maddelerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 Tarihli ve 6545 Sayılı Kanunun 20.Maddesiyle Değiştirilen 46.Maddesinin Birinci Fıkrasının(b) Bendinde Yer Alan ”Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan…) İbaresinin Anayasa’nın 2., 10., 13., 36. Ve 37. Maddelerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 Tarihli ve 6545 Sayılı Kanunun 20.Maddesiyle Değiştirilen 46.Maddesinin Birinci Fıkrasının(b) Bendinde Yer Alan ”Konusu Yüz Bin Türk Lirasını Aşan…) İbaresinin Anayasa’nın 2., 10., 13., 36. Ve 37. Maddelerinin İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Mevzubahis kararda, bölge idare mahkemelerince verilen hükümlerin temyiz incelemesine tabi tutulmasını düzenleyen bir kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla yapılan itiraz süreci yer almaktadır. İtiraz başvurusunda, söz konusu kuralın mahkemeye erişim hakkı, hükmün denetlenmesini talep etme hakkı, ölçülülük ve kanuni hâkim ilkeleri ile uyumsuz olduğu belirtilmiştir.
Mahkeme, kuralın uygulanmasında zaman açısından farklılıkların ortaya çıkabileceğine ve hangi tarihteki parasal sınırın uygulanacağına dair net bir düzenleme bulunmaması sebebiyle kuralın kanunilik şartını taşımadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca, belirli davalarda bu kuralın, hükmün denetlenmesini talep etme hakkına orantısız bir sınırlama getirdiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi, söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
Esas Sayısı: 2023/36
Karar Tarihi:26.7.2023
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231013-7.pdf 

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23