Kapat

DUYURULAR

Anayasa Mahkemesi Yaptığı İnceleme Sonucu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 Tarihli Ve 4550 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Değiştirilen 31. Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “Birinci Fıkranın … (B) Bendine Göre Araçlarında … Takoğraf … Kullanmayan … Sürücüler…” İbaresi Yönünden Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline 08.05.2023 Tarihinde Oybirliğiyle Karar Vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Yaptığı İnceleme Sonucu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 Tarihli Ve 4550 Sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle Değiştirilen 31. Maddesinin İkinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan “Birinci Fıkranın … (B) Bendine Göre Araçlarında … Takoğraf … Kullanmayan … Sürücüler…” İbaresi Yönünden Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline 08.05.2023 Tarihinde Oybirliğiyle Karar Vermiştir.

Başvuru konusu, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir. İdari para cezasının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Başvuru kararında özetle; otobüslerde kullanılabilir durumda takograf olmasına rağmen kullanılmadığı durumlarda sürücünün aynı zamanda araç sahibi olmaması hâlinde ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağının düzenlendiği ancak araç sahibinin kusuru olup olmadığı, takografın kullanılmaması yönünde sürücüye bir talimat verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulandığı, bu durumda işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanma ihtimali bulunduğu, bu yaptırımın cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluşturacağı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesinin 12.07.2017 tarihli ve E.2017/122, K.2017/122 sayılı kararıyla 2918 sayılı Kanun’un 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, aynı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Birinci fıkranın … (b) bendine göre araçlarında taksimetre, … kullanmayan … sürücüler…” ibaresi yönünden iptal edilmiş ve bu karar 15.08.2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan kararda itiraz konusu kuralla, taksi otomobillerde taksimetre kullanmayan sürücünün aynı zamanda araç sahibi olmaması durumunda ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağının düzenleneceği belirtilmekte; araç sahibinin kusurunun bulunup bulunmadığı, taksimetrenin kullanılmaması yönünde sürücüye bir talimat verip vermediği değerlendirilmeden idare tarafından yaptırım uygulandığı ve bu nedenlerle işlemediği bir fiilden dolayı araç sahibine yaptırım uygulanabileceği tespit edilmiştir. Bu durumun da Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır (AYM, E.2017/122, K.2017/122, 12/7/2017, § 13). Öte yandan kararda, Anayasa uyarınca kişilere ceza verilebilmesi için hukuka aykırı eylemin kanunda belirtilmiş olması ve bu eylemin o kişi tarafından gerçekleştirildiğinin kanıtlanması gerektiği, buna karşın kuralda araç sahibinin hangi eyleminin suç sayıldığının açık bir şekilde gösterilmediği ve araç sahibi olma ile suç arasındaki illiyet bağının ne suretle oluştuğunun da belirtilmediği değerlendirilmiştir. Bu unsurları taşımayan kuralın Anayasa’nın 2. ve 38. maddeleriyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır (AYM, E.2017/122, K.2017/122, 12/7/2017, § 14). Bakılmakta olan başvuruya konu kural da kamyon, çekici ve otobüslerde kullanılabilir durumda takograf olmasına rağmen kullanılmadığı durumlarda sürücünün aynı zamanda araç sahibi olmaması hâlinde ayrıca tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenmesine ilişkindir. Dolayısıyla kuralın Anayasa Mahkemesinin anılan kararına konu kuralla benzer nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla kural yönünden Anayasa Mahkemesinin 12.07.2017 tarihli ve E.2017/122, K.2017/122 sayılı kararından ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin değerlendirmesine göre açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Sonuç olarak başvuru konusu 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 08.03.2000 tarihli ve 4550 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 31. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin esasına ilişkin incelemenin anılan fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Birinci fıkranın … (b) bendine göre araçlarında … takoğraf … kullanmayan … sürücüler…” ibaresi yönünden yapılmasına, anılan fıkranın birinci cümlesinde yer alan “Birinci fıkranın … (b) bendine göre araçlarında … takoğraf … kullanmayan … sürücüler…” ibaresi yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline 08.05.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. 

KÜNYE: Anayasa Mahkemesinin 18.05.2023 Tarihli ve E: 2023/41, K: 2023/102 Sayılı Kararı
LİNK: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230711-13.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23